Koronastøtte til næringslivet - fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning

04.01.2022
Regjeringen har vedtatt å utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 500 millioner kroner. Ringerike kommune har mottatt en fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning pålydende cirka kr 1,8 millioner. I denne runden har departementet kommet med føringer på at bransjer innenfor servering, overnatting og reiseliv skal prioriteres. Det er også gitt føringer på at pengene skal gå til å sikre arbeidsplasser og kompetanse innenfor disse bransjene. Søknadsfristen er 24.01.2021.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter innenfor servering og overnatting, samt reisearrangører som er særlig hardt rammet av de siste lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen skal forsøke å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.


Tilskuddet skal utbetales som støtte til lokale virksomheter. I prioriteringen, vil Ringerike kommune særlig vektlegge hvor hardt en virksomhet er rammet av de siste restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og kompetanse. I den forbindelse vil det vektlegges hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift. 


Hvem som kan søke: 


Kommersielle virksomheter innen servering og overnatting, samt reisearrangører med forretningsadresse i Ringerike kommune kan søke.


Virksomheter som tidligere har mottatt støtte fra kommunal og/eller statlig kompensasjonsordning kan også søke.


Hva det kan gis tilskudd til:  • Støtte til opprettholdelse av arbeidsplasser og kompetanse

  • Støtte til kompensering av direkte eller indirekte tap som følge av de siste restriksjonene


Kommunene har fått føringer fra departementet på at virksomheter innenfor servering, overnatting og reiseliv skal prioriteres.


Hvem som ikke kan søke:  • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under avvikling 

  • Ideelle selskaper og organisasjoner som ikke har profitt som formål og/eller forutsetning.

  • Virksomheter som er en del av, eller blir fullfinansiert av, kommunen


Søkeprosess  


Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Du søker ved å logge deg inn på Regionalforvaltning.no


Ringerike kommunes næringsteam hjelper deg om du trenger veiledning i søkeprosessen.


Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.


Krav til søknaden


Solid dokumentasjon vil være avgjørende for tildelingen av støtte. Vi stiller krav til at du legger ved regnskap for 2019, 2020 og per desember 2021. Har du startet opp virksomheten i 2020 eller 2021, legger du ved regnskap fra oppstartstidspunktet og til og med desember 2021. Vi ber deg også om å utdype og dokumentere i hvilken grad din virksomhet er rammet økonomisk av de siste smittevernstiltak og restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Ringerike kommune forbeholder seg retten til å kontakte din aktuelle bankforbindelse for ytterligere dokumentasjon, samt be om revisoruttalelse ved behov. 


Vi gjør oppmerksom på at virksomheter som har fått støtte fra den generelle kompensasjonsordningen eller fått avslag, må legge ved tilsagnsbrevet eller avslaget.


Hvor stort er tilskuddet?


Samlet sum i fjerde runde av kommunal kompensasjonsordning i Ringerike kommune er kroner 1 819 000,-.


Hvordan behandles søknadene?


Beslutningene om hvilke virksomheter som får tilskudd vil skje innen 10.2.2022 i samarbeid mellom næringsteamet i kommunen og lokale banker. Utbetaling av midlene vil skje innen 1.3.2022. Er det igjen midler fra kompensasjonsordningen fra søknadsrunden, vil søknadsfristen forlenges.


Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet og som i størst grad vil dra nytte av støtten. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet er begrenset og må ut dit de sikrer arbeidsplasser og kompetanse.


Lurer du på noe?


Kontakt næringsteamet i Ringerike kommune v/næringsrådgiver:
Lina-Maria Linge
E-post: lina-maria.linge@ringerike.kommune.no
Telefon: 993 64 349


Annen kontaktinformasjon:


Dere kan kontakte Pan Innovasjon AS om dere har behov for mer informasjon om ulike nasjonale støtteordninger knyttet til korona. Kontaktinformasjon: https://www.paninnovasjon.no/etablererveiledning/.


Visit Innlandet er kommunens rådgivende selskap for reiselivet og de har også god oversikt over støtteordninger. De kan nås på info@visit-innlandet.no.


Ringerike næringsforening (RNF) tilbyr veiledning til hardt presset lokalt næringsliv og har oversikt over støtteordninger.

facebook

Siste nytt