Bli medlem

RNF har sitt virkeområde i Ringeriksregionen og har medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige. RNF er regionens største nettverksarena for næringslivet, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vi er nå over 250 bedrifter som representerer mer enn 5450 ansatte som står sammen for vekst i regionen vår. Medlemstallet vokser, og vi får stadig en større rolle i utviklingen av Ringeriksregionen som et attraktivt sted å drive næring.
Vi har plass til flere! 

Vår styrke ligger i antall medlemmer, og det er når vi står samlet at vi virkelig kan påvirke de valgene som blir tatt for oss. 

RNF jobber på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. En sterk og engasjert næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. 

Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemsskapet. 

 

 

Kontingent og administrasjonssatser 2023

Medlemsbidrag 2023 – Fastsettelse av medlemskontingent og service- og administrasjonsbidrag

I 2022 ble det gjennomført noen endringer i strukturen på kontingenten, og den ble forenklet noe.

For 2023 foreslår styret at det ikke gjøres noen endringer i inndeling etc, men at kontingenten økes tilsvarende konsumprisindeksen for 2022. Styret legger videre til grunn en indeksregulering som utgangspunkt for årlige vurderinger av kontingentsatsene.

Forslag til vedtak:
Årsmøte fastsetter følgende medlemskontingent og serviceavgift for kommende årsmøteperiode:
 
  Kontingent Serviceavgift
1-3 ansatte 300,- 3 170,-
4 -10 ansatte 300,- 5 300,-
11- 20 ansatte 500,- 15 870,-
21 – 30 ansatte 500,- 21 160,-
31 – 40 ansatte 500,- 31 740,-
41 – 50 ansatte 500,- 42 320,-
Fra 51 ansatte 1 000,- 52 900,-

For institusjoner/foreninger/organisasjoner som ikke driver ordinær virksomhet og ønsker medlemskap benyttes laveste sats.

For Bygårdseiere gjelder følgende satser:
  Kontingent Serviceavgift
0 – 10 000 m2 næringsarealer 300,- 10 580,-
Over 10 000 m2 næringsarealer 500,- 15 870,-

For gruppemedlemmer som er kollektivt tilsluttet gjelder følgende satser:

Alle betaler kr 500,- i medlemskontingent
 
Gruppemedlem
Kollektivt tilsluttet
10-15 medl
Kr 27.500,-
16-20 medl
Kr 34.520,-
21-30 medl
Kr 41.350,-
>30 medl
Kr 48.300,-

 

Personlig medlemskap - for de som ikke er tilknyttet en medlemsbedrift og som ønsker å delta i arbeidet for regionens næringsliv er nå mulig. Årskontingent er 495,- kr, som også gir studentpris på deltakelse på Ringerikskonferansen

Bli med å gjøre Ringeriksregionen til den mest spennende regionen i Norge! Ta del i fellesskapet - jo flere vi er, jo større slagkraft!