Høring om oppdeling av Viken

20.01.2022

Ringerike Næringsforening er en del av Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) som er en sammenslutning av næringsforeningen i Drammensregionen, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening, Kongsberg Næringsforum, Modum Næringsråd og Ringerike Næringsforening. Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene. 


Bakgrunn for høringen


13. september la Støre-regjeringen frem sin plattform, der de slår fast at det vil være opp til fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en oppløsing av Viken fylkeskommune. Fylkesrådet i Viken har nå lagt frem en sak for fylkestinget med søknad til Stortinget om oppdeling av Viken. Fylkestinget vil behandle saken og gjøre sitt vedtak 23. og 24. februar 2022.


Se NOVs høringsinnspill her 


Høringsuttalelse – oppdeling av Viken


Det vises til oversendt høring om oppdeling av Viken. Næringssamarbeidet i Oslofjord vest avgir med dette sin felles uttalelse. NOV (Næringsalliansen Oslofjord Vest) består av Næringsforeningene i hhv Asker, Bærum, Drammensregionen, Kongsberg Modum og Ringerike. NOV representerer om lag 2500 bedrifter med ca. 100 000 medarbeidere.

Overordnet ønsker næringslivet i regionen å gi en tydelig tilbakemelding på at en tilbakeføring til de gamle fylkene ansees som en lite hensiktsmessig løsning. Næringslivet er opptatt av å ha forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker ikke omkamper og reverseringer av politiske vedtak, men at man heller effektivt gjennomfører de vedtak som er fattet. Den administrative rapporten som foreligger som grunnlag for saken gir et gjennomgående inntrykk av vesentlige utfordringer med en oppdeling fremfor en videreføring.

Fylkeskommunen har en viktig rolle knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling. Næringslivet har nå vært gjennom en periode der Viken har hatt behov for å etablere seg som en ny organisasjon. Vi opplever at man er i ferd med å få mange ting på plass. Samtidig er vi utålmodige på flere områder, ikke minst knyttet til planarbeid og en offensiv tilrettelegging for næringsutvikling i hele regionen. Regionale planprosesser stopper nå opp, og fremtidig skjebne er svært usikker. Det er sentralt for næringslivet at slike prosesser landes og gir klare rammer vi kan forholde oss til. Dersom vi nå går inn i en langvarig prosess for oppdeling, for deretter å skulle reetablere nye organisasjoner er faren overhengende for at viktige prosesser blir liggende brakk. Det er ikke akseptabelt fra et næringsperspektiv.

Videre stiller vi spørsmålstegn ved manglende vurdering av alternative løsninger. Dersom man skulle ende opp med å gå for en oppdeling av Viken burde man ha redegjort for alternative løsninger med felles bo- og arbeidsmarkedsregioner som utgangspunkt. De gamle fylkesgrensene er etter vår oppfatning utdaterte. Dagens samarbeids- og bevegelsesmønstre og infrastruktur må ligge til grunn for en slik beslutning. Etter vår oppfatning er dette en alvorlig mangel i saksgrunnlaget og vi vil anbefale at man gjør en grundig vurdering av dette før man fatter en beslutning.

Til de enkelte spørsmålene som stilles i høringsbrevet ønsker vi å gi følgende kommentarer:

På hvilken måte kan Fylkeskommunen bidra med støtte til din organisasjon?
Dette handler lite om hvordan Fylkeskommunen kan støtte vår organisasjon, det handler i hovedsak om å ha et forvaltningsnivå som løser de oppgavene det skal løse. For næringslivet er det viktig med et fylkesledd som er i stand til å utføre disse oppgavene og som har nødvendige ressurser og kompetanse til å gjøre det.  Vi ønsker et robust og kompetent fylkesledd som kan jobbe helhetlig med gode løsninger for fellesskapet.

Har Viken fylkeskommune som partner for din kommune eller organisasjon styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles problemstillinger?
Viken har vært gjennom en etableringsfase under en pandemi, der det har vært til tider utfordrende å komme i god dialog. Dette har utviklet seg positivt, og næringslivet ser betydelige fordeler med et Viken som kan jobbe mer helhetlig, f.eks. med infrastruktur. Det gjenstår fortsatt arbeid for å finne gode samarbeidsformer, men vi mener utviklingen har vært positiv. En oppløsningsprosess nå vil etter vårt syn virke ødeleggende på det arbeidet som er gjort, og utsette ytterligere viktig arbeid, bl.a. innenfor plan, infrastruktur og utdanning.

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller organisasjon ved en fylkesdeling?
Dette er vi dypt bekymret for, spesielt for det som blir igjen av tidligere Buskerud fylke. Som rapporten viser, vil det ikke være en bærekraftig økonomi over tid. Det vil etter vårt syn medføre reduserte tilbud til innbyggerne og økt etterslep på viktige investeringer innen samferdsel og utdanning. For gamle Akershus vil man ifølge rapporten ikke møte de samme utfordringene økonomisk, men det betyr ikke at det automatisk er best å gå tilbake til Akershus. For Asker og Bærum vil det ved en eventuell fylkesdeling være naturlig å se på en alternativ oppdeling, kanskje med naturlig tyngdepunkt rundt/vest for Oslo basert på mer sammenfallende bo- og arbeidsmarked, og hvor vi finner komplementær kunnskap, bransjer og tilbud. 

Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller organisasjon dersom Viken opprettholdes?
Vi som organisasjoner har etablert strukturer og samarbeidsarenaer i tråd med gjeldende organisering, noe vi ønsker å fortsette med å utvikle. Vi opplever at etableringen av Viken også har fremmet et bredere samarbeid oss imellom.

Vil Viken Fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller organisasjon får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg på en bedre måte?
Her er svaret vårt tydelig – vi kan ikke se at en tilbakeføring til det som er igjen av de gamle fylkene vil medføre en positiv utvikling. Vi er bekymret for om man klarer å holde på kompetanse og om man vil ha handlekraft nok i en viktig tid med store endringer for næringslivet.

Oppsummering
Som representanter for næringslivet i Oslofjord vest er vår tydelige konklusjon at en tilbakeføring til de «gamle» fylkene ikke er en løsning vi mener vil tjene næringslivet og næringsutviklingen, snarere tvert imot. Vi vil dermed gjenta vårt standpunkt, der vi primært ønsker at Viken videreføres som nå. Subsidiært mener vi det må utredes en alternativ oppdeling som i større grad tar hensyn til dagens strukturer.

Uavhengig av fremtidig vedtak og løsning er det svært viktig at planprosesser og regionale ordninger for næringslivet ikke stopper opp og at fokus på en offensiv tilrettelegging for næringsutvikling i hele regionen opprettholdes. Det er viktig for næringslivet å ha klare rammer å forholde seg til.

Med hilsen
Ringerike Næringsforening 
Kongsberg Næringsforum
Modum Næringsråd
Asker Næringsforening
Bærum Næringsråd
Næringsforeningen i Drammensregionen

facebook

Siste nytt