Næringspolitisk strategi

Ringerike Næringsforening har flere samarbeidsprosjekter med andre viktige aktører og premissgivere innenfor bl. a næringsutvikling.

Næringspolitisk strategi

Kommunene i Ringeriksregionen vedtok næringspolitisk strategi i mars 2019. Strategien, med navnet "Fremover sammen", viser hva regionen i fellesskap skal prioritere for å nå målene for næringsutvikling. 

Ringerike kommune har utarbeidet en egen to-årig handlingsplan for 2020-2021. Planen er i samsvar med målene, strategien og tiltakene i den regionale næringspolitiske strategien, og beskriver hvordan vi skal gjøre ord om til handling. Handlingsplanen viser tiltak og prosjekter som rettes mot spesifikke sektorer og problemstillinger.

Næringsplan 2-1 skal være styringsverktøyet for både politikerne og administrasjonen i Ringerike kommune. Den skal være retningsgivende for kommunens næringsarbeid og den skal gi langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i kommunen. 

Næringsplan 2-1 skal legge grunnlaget for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling og ivaretar miljøet og menneskene. 

Det overordnede målet er å skape en ny arbeidspalss for hver andre nye innbygger. Derav navnet Næringsplan 2-1. 

Næringsplan 2-1