Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Byutvikling og regionsutvikling handler om ATTRAKTIVITET – for oss som bor og driver forretningsvirksomhet i byen, for de som besøker oss og de som ønsker å etablere seg her. Ny vei og bane er ikke nok alene til å sikre vekst og utvikling i regionen. Hvis vi som region ikke kan tilby et attraktivt bysentrum, vil vi i fremtiden tape i konkurransen mot andre byer og tettsteder på Østlandet. For at folk og bedrifter skal ønske å etablere seg her, må vi ha en levende by med et spennende innhold. Sagt på en annen måte: Alt henger sammen med alt.

HVORDAN SKAPER MAN ATTRAKTIVITET?

Ringerikingene svarte i et forprosjekt 2017/2018– les sluttrapporten her.

Siden oktober 2019 har vi i Ringerike Næringsforening ledet og jobbet med hovedprosjektet Erigo, et utviklingsprosjekt for Hønefoss og Ringerike. Med oss har vi hatt og har utrolig mange dedikerte og engasjerte ringerikinger, som vil at Hønefoss og Ringerike skal være en attraktiv by og region folk oppsøker.

Byutvikling er et felles ansvar, og samarbeid er nøkkelen. Vi har jobbet etter følgende 3-partsmodell:

4 hovedområder har vært i fokus:

 • Opplevelser og arrangementer
 • Opplevd tilgjengelighet
 • Attraktive nyetableringer/Gårdeiergruppen
 • Merkevaren Hønefoss - omdømmearbeid

Vi er opptatt av at alle aktiviteter, initiativ og etableringer skal synliggjøres og bidra til økt stolthet, omdømme og økt attraktivitet. Vi vil hevde at Hønefoss og Ringerike har fått mange flere ambassadører gjennom vårt arbeid, uten at vi har tall for det!

HVA HAR PROSJEKTET BIDRATT MED OVERORDNET?

 • Synliggjøring av at samarbeid på tvers i 3-partsmodellen fører til resultater
 • Mer aktivitet i sentrum
 • Økt kunnskap om hva som skjer i byen og regionen
 • Økt opplevd tilgjengelighet
 • Satt søkelys på viktigheten av byutvikling – at det bevilges midler til et langsiktig fokus
 • Forståelsen av at utvikling handler om å gjøre ord til handling
 • Økt forståelse av at alle samfunnsaktørene har et ansvar til å aktiv bidra til utvikling

 

Konkrete resultater er følgende:

 • Fakler til handelstanden for å lyse opp byen og sentrum
 • Etablert midlertidig skøytebane ved Byporten
 • Etablert Gårdeiergruppen for arbeid med attraktive nyetableringer
  • Sentrumsvedlegget utarbeidet
  • Gårdeiersjekken etablert
 • Streaming av "Hønefoss Live", 9 sendinger fra Gledeshuset
 • Etablert hønefoss.no- for å understøtte lokal handel
 • Omdømmebygging via Hønefoss By:
 • Etablert og drifter «ByLab Hønefoss" – for videre utvikling av by og region
 • Framsnakk-kampanjen via RingBlad, papir og digitalt – 15 uker,
  • Papirutgave 6400
  • I snitt rundt 39.000 visninger pr artikkel på digital avis
  • Facebook snitt rekkevidde på 1800
  • Instagram snitt rekkevidde på ca 1200 pr artikkel
  • Presenteres pt på Bylab Hønefoss, Fossveien 1
  • samt delt via våre RNF-kanaler
 • Planlagt og gjennomført arrangementer for byen, eks Julegateåpning, Gjenbruksmarked, Food-Truck festival
 • Gjennomført bedriftsbesøk i samarbeid med USN på Follum
 • Forprosjektert skilting og belysning til kommunens Formingsveileder – oppgradering av byen
 • Etablert Næringslivets studentpakke i samarbeid med USN - koble ny kunnskap til etablert kompetanse. 
  • 125 nye studentmedlemmer – fremtidens utviklere
 • Bidratt i ulike fora og prosjektgrupper, kommunalt og i næringsliv for utvikling og gjennomføring av ulike tiltak for prosjektets 4 hovedområder.

ER VI FERDIG MED BYUTVIKLINGEN NÅ?

Nei, vi har så vidt startet og vi må aldri slutte å utvikle oss om vi ønsker å være attraktive også «i morgen». I september fases prosjektet inn i ByLab Hønefoss, hvor arbeid med by- og regionsutvikling videreføres.

HVORDAN BRUKE BYLAB HØNEFOSS?

Ta kontakt med oss på post@bylab.no

 

EN STOR TAKK RETTES TIL VÅRE FINANSIELLE STØTTESPILLERE:

Sparebankstiftelsen Ringerike

Ringerike Kommune

 

Fra gårdeierne i Hønefoss har følgende bidratt:

Scala Eiendom/KUBEN

Tronrud Eiendom

XPND

Jan Solberg

Knut Solberg

Anders Bjerke

AKA

 

Hønefoss, 29. juli 2021


Kristin Ranem Rønsdal
Senior Prosjektleder RNF

 

Les mer om prosjektet her:

Prosjektbeskrivelse