BFK partnerskap

BFK har en 3 årig partnerskapsavtale med de tre næringsforeningene i fylkets tre byer – Drammen, Kongsberg og Ringerike. Den enkelte næringsforening og fylkeskommunen blir enig om hva som fra år til år skal være satsingsområder innenfor avtalen.

Buskerud fylkeskommune (Bfk) tok senhøstes 2014, kontakt med RNF i den hensikt å drøfte med oss om det var interessant å inngå en partnerskapsavtale med sikte på å gi større kraft til det partene sammen definerte som viktige utviklingstiltak i Ringeriksregionen. Partene ble enig om å ha fokus på tre hovedområder.

  • Nye nettverk
  • Skole - næringsliv
  • Innovasjon

Det var partnernes gjensidige forståelse at det ville være naturlig at den første perioden var noe preget av å finne sin form og at intet er hogd i stein. Bfk og RNF møtes 2-4 ganger i året med denne partnerskapsavtalen som tema.

Dette er en avtale og en samarbeidsform som avviker noe fra den måten Bfk vanligvis opptrer på, hvor det søkes og ytes bidrag til konkrete og på forhånd, veldefinerte prosjekter. Denne avtalen og samarbeidsformen dreier seg i større grad om å gjøre det mulig for RNF å jobbe med og delta i prosjekter og case som ellers ikke ville hatt finansielt grunnlag, men som partene anser som viktig.