Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune 2021 - del 3

02.08.2021
Er din virksomhet særlig hardt rammet at smitteverntiltak? Nå kan du søke om økonomisk støtte for å holde hjulene i gang.
Søknadsfrist: 20. august 2021

Ringerike kommune er nå tildelt tredje del av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som beløper seg til 4,1 millioner kroner. Støtten skal benyttes til lokale virksomheter.


Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.  


Tilskuddet skal utbetales som støtte til lokale virksomheter. I prioriteringen, vil Ringerike kommune særlig vektlegge hvor hardt en virksomhet er rammet av restriksjonene og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og skaper aktivitet. I den forbindelse vil det vektlegges hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift. 


Tilskudd skal tildeles raskt og senest innen 1. november 2021.


Hvem som kan søke: 


Kommersielle bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Ringerike kommune kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling. 


Hva det kan gis tilskudd til:  • Støtte til virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle statlige kompensasjonsordningene

  • Tilskudd som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak eller nedstenging 


Kommunene har fått betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen. 


Hvem som ikke kan søke:  • Virksomheter som er en del av, eller blir fullfinansiert av, kommunen

  • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under avvikling 


Søkeprosess  


Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Du søker ved å logge deg inn her: Regionalforvalning.no Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere


Ringerike kommunes næringsavdeling  hjelper deg om du trenger veiledning i søkeprosessen.


Støtteordningen er en offentlig støtte, og regelverket det samme. For alle søknader er det en forutsetning at den er innenfor regelverk for bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.


Krav til søknaden 


Vi gjør oppmerksom på at virksomheter som har fått støtte fra den generelle kompensasjonsordningen eller fått avslag, må legge ved tilsagnsbrevet eller avslaget. Det samme gjelder virksomheter som har fått tilskudd og/eller avslag fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet 2020 - Ringerike kommune og tidligere tildelt kommunale kompensasjonsordninger i Ringerike. 


Solid dokumentasjon vil være avgjørende for tildelingen av støtte. Det stilles krav om at du legger ved regnskap for 2019, 2020 og per juni 2021. Har du startet opp virksomheten 2020, legger du ved regnskap fra oppstartstidspunktet og til og med juni 2021. Du bes også om å utdype og dokumentere i hvilken grad din virksomhet er rammet økonomisk av smittevernstiltak og restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Ringerike kommune forbeholder seg retten til å kontakte din aktuelle bankforbindelse for ytterligere dokumentasjon, samt be om revisoruttalelse ved behov.  


Hvor stort er tilskuddet?


Samlet sum til det ekstraordinære næringsfondet i Ringerike kommune er kroner 4 099 000,-.


Hvordan behandles søknadene?


Beslutningen om hvilke virksomheter som får tilskudd, skjer i samarbeid med næringsavdelingen i kommunen og lokale banker. Tildelingen vil skje innen 1. oktober 2021. Er det igjen midler fra kompensasjonsordningen fra søknadsrunden, blir ordningen lyst ut på nytt.


Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet og som i størst grad vil dra nytte av støtten. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet er begrenset og må ut dit de sikrer arbeidsplasser og aktivitet.


Lurer du på noe?


Rådgiver næring i Ringerike kommune
Lina-Maria Linge
E-post: lina-maria.linge@ringerike.kommune.no 
Telefon: 99 36 43 49


Næringssjef i Ringerike kommune
Harriet Slaaen
E-post: harriet.slaaen@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 05 054

facebook

Siste nytt