Arbeider fortsatt for oppstart av Ringeriksbanen i 2021/2022

10.03.2021
Det er positivt at Regjeringen vil foreslå å overføre ansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) til Nye Veier AS. Men vi vil fortsatt arbeide for oppstart av prosjektet i 2021/2022.

Representanter for Forum Nye Bergensbanen, Regionrådet for Hallingdal og Ringeriksregionen hadde fredag 5. mars et eget møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær John-Ragnar Aarseth om Regjeringens forslag til prioritering av Ringeriksbanen/E16 i ny Nasjonal Transportplan 2022-2033 (NTP).  


På møtet ga Hareide og Aarset mer informasjon om bakgrunnen for Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) til Nye Veier AS. 


Ifølge Hareide, vil en overføring av prosjektet til Nye Veier være en garanti for at Ringeriksbanen/E16 endelig blir realisert. Han understreket at all politisk risiko på denne måten blir fjernet. 


I et innlegg på Veier24.no skrev Hareide 8.mars 2021 også: "Det er så langt påløpt om lag 1,8 milliarder kroner til planlegging av fellesprosjektet. Prosessen har kommet såpass langt at det er mulig å legge frem et forslag til investeringsbeslutning for Stortinget i løpet av året". 


Frem til sommeren skal Samferdselsdepartementet utforme en egen avtale med Nye Veier som skal sikre nødvendig prioritet av prosjektet, som en del av selskapets portefølje. Det vil i denne forbindelse også bli avtalefestet et tidspunkt for byggestart av Ringeriksbanen/E16 innenfor et konkret tidsintervall, med oppstart og betydelige beløp i første periode av NTP. 


Den vedtatte statlige planen for prosjektet ligger fast, og Hareide sa eksplisitt at det ikke vil bli endringer i planen som vil kreve nye konsekvensutredninger. 


Gjennom overføringen av prosjektansvaret til Nye Veier, vil prosjektet - ifølge Hareide - være sikret årlige bevilgninger som ikke kan endres. På basis av de årlige bevilgninger som dermed følger med beslutningen, kan Nye Veier gjøre de nødvendige investeringer til prosjektet. 


I et intervju med Aftenposten lørdag 6. mars, informerte Hareide om betydelige endringer av Regjeringens InterCity-prosjekt. Den såkalte Ytre InterCity-utbyggingen med dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden, og nye jernbanestasjoner i Hamar, Tønsberg, Sarpsborg og Fredrikstad, skyves ut i tid. Hovedårsaken til dette er betydelige kostnadsoverskridelser på flere jernbaneprosjekter som er under bygging. 


Med milliardoverskridelsene på flere av de igangsatte jernbaneprosjektene, er det positivt at Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for prosjektet til Nye Veier - til tross for risiko for noe forsinket oppstart i forhold til våre forventninger. 


Det aller viktigste for oss i denne situasjonen, er at Hareide og Regjeringen så klart garanterer for at Ringeriksbanen/E16 nå endelig kommer. 


Ut fra de opplysninger som Hareide ga oss i vårt møte, vil overføringen av ansvaret for Ringeriksbanen/E16 til Nye Veier - sammen med den konkrete avtalen som Samferdselsdepartementet skal inngå med selskapet - redde prosjektet fra å nok en gang bli en fremtidig politisk kasteball. 


Vi oppfatter at både Hareide og regjeringen har et sterkt ønske om å få gjennomført prosjektet. Dèt er også Hareides bekreftelse på at investeringsbeslutningen blir fremmet for Stortinget før sommeren 2021, et tydelig bevis på. 


Når dette er sagt, så er oppstart for Ringeriksbanen/E16 blitt utsatt en rekke ganger. Både vår -og Stortingsflertallets forventning har vært at oppstart endelig skal komme i 2021/2022. Vi har merket oss at flere av opposisjonspartiene i media fortsatt krever dette. 


På denne bakgrunn forventer vi at Hareide og Samferdselsdepartementet i sin avtale med Nye Veier konkret tidfester en oppstart helt i starten av første periode av den nye NTPèn - og at det i avtalen for øvrig tilrettelegges for at dette kan skje. 


Vi vil fortsatt jobbe for fullt med mål om oppstart av arbeidene i 2021/2022 som opprinnelig planlagt. Alt ligger til rette for å klare dette, og en løsning med Nye Veier vil ikke være til hinder for det - forutsatt at kompetansen fra FRE16-prosjektet videreføres i ny organisasjon. 


Solveig Vestenfor, Rådsordfører for Hallingdal/ordfører Ål kommune


Dag Henaug, nestleder Forum Nye Bergensbanen/varaordfører Ringerike kommune


Hilde Magnusson, daglig leder Forum Nye Bergensbanen


Terje Dahlen, daglig leder Ringerike Næringsforening

facebook

Siste nytt