Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening skal være en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Om RNF

Formålet med Ringerike Næringsforening er slik det fremgår av organisasjonens vedtekter:

RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:

  • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.
  •  Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.
  • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.
  • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

Ringerike Næringsforening kan som medlemsorganisasjon ta opp i seg alle former for legal næringsvirksomhet fra de største bedrifter og organisasjoner til enkeltmannsforetaket. Likeledes kan offentlig virksomhet i form av kommuner, kommunale-, fylkeskommunale- og statlige institusjoner og bedrifter, tegne medlemskap i RNF.

RNF virkesområde samsvarer med det som gjerne kalles Ringeriksregionen – Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner, og har i dag 250 medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige.

RNFs vedtekter.