Dialogkonferanse om Hov ungdomsskole

Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole

  • Formålet med konferansen er å føre en dialog om målene for prosjektet, og hvordan disse på best måte kan nås i samspillet mellom leverandører og oppdragsgiver.
  • Herunder vil oppdragsgiver være spesielt interessert i leverandørenes synspunkter på ønsket kontraheringsstrategi og gjennomføringsmodell, samt ambisiøse løsninger i forhold til funksjon og bærekraft.
  • Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for klima, energi og innemiljø, jf. punkt 2.2. i vedlagte dialognotat.

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen.
Det er satt av midler til Hov ungdomsskole med tilhørende idrettshall. Skolen dimensjoneres for 375 elever hvorav 15 elever skal tilhøre en forsterket avdeling/en avdeling for særlig tilrettelegging av opplæringen. Skolen skal inneholde alle primære skolefunksjoner. Idrettshallen skal ha en aktivitetsflate inkl. sikkerhetssone på 25x45m. Hallen behandles i egen sak i slutten av juni.

Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Ringerike kommune ønsker seg.

Utfyllende informasjon om prosjektet og detaljert program for dialogkonferansen finnes i vedlagt Dialognotat – invitasjon til dialogkonferanse 18.juni 2019

Vedlagt er også Utkast Rom- og funksjonsprogram Hov ungdomsskole

 Påmelding til: svenning.fagervoll@wsp.com

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon for alle påmeldte (mobil og e-postadresse).

Påmeldingsfrist: 13.06.19