Vei og bane i Ringeriksregionen

Vi mener det ikke lenger er noen grunn til å tvile på at Ringeriksbanen og firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss blir realisert. De aller fleste av våre samferdsels- og infrastrukturprosjekter er i god og positiv fremdrift og utvikling.

E16 Bjørum – Skaret

Denne parsellen av E16 har lenge vært klar, hva gjelder planstatus. Prosjektet har hatt ferdig og vedtatt reguleringsplan siden 2013. Det er vel neppe feil å si at denne delen av E16 har kommer litt i skyggen av fellesprosjektet, bane og vei. Vi innrømmer gjerne at vi har vært blant de som mener at denne veiparsellen burde fått noe større oppmerksomhet med hensyn til å presse frem en tidligst mulig byggestart. Slik det ser nå, ligger det i kortene en byggestart sent i 2017.

E16 Skaret – Høgkastet

Denne veiparsellen har ligget inne som en del av fellesprosjektet bane og vei, men er nå tatt ut og gjort til et eget delprosjekt av E16. Hole kommune har signalisert at de vil vedta kommunedelplan før ferien og at reguleringsplanprosessen kan startes i løpet av høsten. 

Fellesprosjektet bane – vei

Prosjektorganisasjonen begynner etter hvert å ta form. Det ansettes og tiltrer nye medarbeidere nesten daglig. Fremdriften i prosjektet er i utgangspunktet svært tøff med tanke på byggestart i 2019, men så langt tyder alt på at prosjektet holder en fremdrift som gjør det mulig.Vårt møte med prosjektledelsen gir oss opplevelsen av at vi har å gjøre med en svært målrettet og effektiv prosjektorganisasjon.  Vi har imidlertid en bekymring og det dreier seg om avkjøring og ankomst til byen fra sør.I likhet med flere andre næringsaktører, føler vi at det spørsmålet pr i dag ikke har en tilfredsstillende svar. 

E16 Eggemoen – Olum

Fremdriften i dette prosjektet er preget av noen uavklarte spørsmål omkring bompenger.

Så langt vi kjenner saken, oppfatter vi det slik at det er dialog mellom Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune og departementet med sikte på å finne en løsning kan få prosjektet på skinner igjen.

E16 Nymoen – Eggemoen

Dette prosjektet er trolig det prosjektet av de ovenfor nevnte som ligger lengst frem i tid.Det er nok allikevel den gjeldende oppfatning at prosjektet vil bli realisert i sammenheng med Eggemoen – Olum-prosjektet. Planstatus nå medio juni er følgende:

Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av planprogram for “Kommunedelplan for E16 parsell Nymoen-Eggemoen”. Frist for innspill er 1.7.2016

Les mer om vei og bane i Ringeriksregionen