Kompetanseløft Ringerike - nye kurs 2017

Nye kurs er nå planlagt for høsten 2017.

Ringerike næringsforening har i samarbeid med Folkeuniversitetet fått tildelt midler gjennom Kompetanseplussprogrammet til opplæring av ansatte i medlemsbedriftene. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. ( www.kompetansenorge.no

Vi  har satt opp følgende kurs for 2017 som vi kan tilby medlemmene:  

  • 100 timer norskopplæring, oppstart onsdag 11. oktober 2017
  • Forkurs og eksamensforberedende kurs i Renholdsarbeiderfaget, oppstart onsdag 20. september 2017
  • Forkurs og eksamensforberedende kurs i Anleggsmaskinførerfaget, oppstart fredag 13. oktober 2017

Norskopplæring dekkes i sin helhet av midler fra Kompetansepluss (dvs ingen kursavgift). På  fagbrevkursene dekkes 90 timer av tildelte midler mens de resterende timene til eksamensforberedende kurs dekkes av en egenandel på kr 5.500. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema ligger vedlagt. Trenger du mer informasjon ta kontakt med Tove Næss Lien hos Folkeuniversitetet  – tlf 957 59 888/ tove.lien@folkeuniversitetet.no.

Arbeidsnorsk

Renhold

Anleggsmaskinfører

 

 

www.folkeuniversitetet.no